Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Wetsvoorstel verlaging mestproductieplafonds 2025

Door Vizier Finance

De minister van LNV heeft een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ter consultatie gelegd in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking. Allereerst zijn daarin de nationale en sectorale mestproductieplafonds voor 2025 opgenomen. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd ter realisatie van die verlaagde mestproductieplafonds. Het gaat daarbij om het afromen van fosfaat-, varkens- en pluimveerechten bij overgang van deze rechten en bij bedrijfsoverdracht.

Mestproductieplafond 2025

De derogatiebeschikking bepaalt dat de mestproductie in 2025 niet meer mag bedragen dan 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kg fosfaat. Voor stikstof is dat 6% lager dan de verwachte productie voor 2024 en voor fosfaat 8,5%. De minister stelt voor alle sectorale mestproductieplafonds met hetzelfde percentage te verlagen. Hiermee draagt elk van de sectoren bij aan de verlaging van de mestproductie.

Afroming productierechten bij overdracht

Een belangrijke maatregel om de mestproductie te verlagen is het afromen van fosfaat-, varkens en pluimveerechten bij overgang van deze rechten en bij bedrijfsoverdrachten. De minister wil het afromingspercentage op 30 vaststellen. Op dit moment geldt voor fosfaatrechten een afromingspercentage van 10 en wordt er niet afgeroomd bij varkens- en pluimveerechten. In beginsel vindt er volgens het wetsvoorstel bij alle overdrachten afroming plaats. Uitgezonderd worden overdrachten in familieverband of overdrachten waarbij de overdrager vennoot/maat blijft in het nieuwe bedrijf.

Alternatief: generieke korting

Een alternatief instrument is het toepassen van een generieke korting. Dit instrument staat al enige jaren in de Meststoffenwet. Bij een overschrijding van een sectoraal mestproductieplafond kan hiermee het aantal rechten worden verlaagd waardoor er minder dieren mogen worden gehouden. Binnen de varkens- en pluimveehouderij heeft een generieke korting zijn weerslag op alle bedrijven. In de melkveehouderij is een generieke korting alleen van toepassing voor de niet-grondgebonden bedrijven (op basis van fosfaat).

Consultatie

Het wetsvoorstel ligt van 31 mei tot en met 17 juni 2024 ter consultatie. Dit is erg kort, maar wordt nodig geacht gezien de doorlooptijd van de procedure voor wetswijziging. De wijziging van de Meststoffenwet moet namelijk op 1 januari 2025 in werking treden. Gedurende de consultatieperiode kan een ieder een reactie op het voorstel indienen. Zie: https://www.internetconsultatie.nl/productierechten/b1

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 05-06-2024